Çerezler hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı olur. Hizmetlerimizi kullanarak, çerezleri ayarlamayı kabul etmiş sayılırsınız.

Sevkiyat ve Ödeme Koşulları

 1. Genel
  Siparişin verilmesi ile birlikte aşağıdaki sevkıyat ve ödeme koşulları sipariş veren tarafından kabul edilmiş addedilir. Herhangi bir yazılı değişiklik yapılmaması halinde bu koşullar ticari ilişkinin tamamı süresince geçerli kalacaktır. Müşterinin, bizim koşullarımızdan farklılık arz eden tüm satınalma koşulları bizim nezdimizde geçerli değildir. Sadece müşterinin bizim koşullarımızdan farklılık arz eden münferit koşullarını yazılı olarak kabul etmemiz halinde bu tür koşullar bizim için bağlayıcı olacaktır.
   
 2. Teklifler ve Fiyatlar
  Aksi yönde herhangi bir anlaşmaya varılmadığı sürece yapılan fiyat tekliflerinin geçerlilik süreleri mevcuttur ve bu fiyatlar bağlayıcı değildir.
  Tüm sevkıyatların satış fiyatları olarak sevkıyat günündeki fiyatlar geçerli olacaktır. Herbir sevkıyat için en son açıklanan fiyat listesi geçerlidir. Aksi yönde bir bildirim yapılmadığı sürece tüm fiyatlara Katma Değer Vergisi eklenecektir.
   
 3. Sevkıyat, Kabul, İcra Yeri
  Tüm siparişlerde gönderim maliyetleri ve riski sipariş verene ait olmak üzere bizim depomuz çıkışlıdır. Sevkıyat masrafının alıcıya ait olmaması halinde de bu koşul geçerlidir. Nakliye esnasında ya da teslimat yerinde meydana gelen hasarlardan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Sipariş veren malı teslim almadan önce maldaki hasarı, zararziyan ya da kaybı nakliye firmasına bildirecek ve bu firmadan zararın tazmini talebinde bulunacaktır. Alınan tüm siparişlerde sevkıyat olanakları saklı tutulmaktadır. Sevkıyatta gecikme ya da sevkıyatı yerine getirmeme sipariş verene siparişten vazgeçme hakkı verirken tazminat talebinde bulunma hakkı vermez. Sevkıyatın zamanında teslimi ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunulmamakta,sorumluluk altına girilmemektedir.
   
 4. İfa Etme
  Maldaki eksikler, hasarlar ile ilgili bildirim malın teslimatından hemen sonra yapılmalıdır. Bu tür bildirimler malın kurulumundan önce kesinlikle yapılmalıdır. Müşteri sadece malın değiştirilmesi  yada azaltılması talebinde bulunabilir. Müşteri bunun dışında eksik sevkıyattan dolayı herhangi bir talepte bulunamaz. İfa yeri (teslim yeri) sevkıyat masrafının alıcıya ait olmaması halinde dahi İstanbul’daki yükleme yeridir. Numuneye göre yapılan satışlarda sadece numunenin kalitesine uygun teslimat yapılır. Ürünlerimizin uygulanması ile ilgili olarak güncel prospektüslerimiz ve teknik bilgi broşürlerimiz esas alınmaktadır. Bunun dışındaki teminatlar yada taahhütler, kullanım özellikleri ile ilgili sorumluluklar özellikle yazılı bir şekilde teminat/garanti verilmemiş olması halinde üstlenilmez. Danışmanlık ve kullanım klavuzları deneyim ve tecrübeler esas alınarak düzenlenmekte/verilmektedir. Bununla ilgili herhangi bir sorumluluk, teslim edilen malın eksik/kusurlu olması ile ilgili ifa ve sorumluluk taleplerinin yasa ile ilgili düzenlenmiş olması durumu hariç olmak üzere kabul edilmez. Malın kullanıcısı, malın kullanılacağı yerdeki uygulamadan önce kendi olanaklarıyla malın eksiksiz ve kusursuz olduğunu değerlendirecektir. Bu tür ürünlerin uygulanmasında, örneğin malın yeni olmasından dolayı geçerli ve güncel teknik kurallara uygun olmaması halinde müşteri (malın üzerinde sair çalışmalar yapan) uygulamayı yapan ile ilgili anlaşmaları yapmakla mükelleftir.
   
 5. Ödeme
  Fatura bedeli, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden YTL olarak ödenecektir. İskonto ve indirimler sadece özel anlaşmalara istinaden yapılmaktadır. Vadesi gelen eski faturaların ödenmemiş olması halinde düzenlenecek yeni faturalarda kesinlikle iskonto yapılmaz. Ödemenin sözleşmeye uygun yapılmaması halinde, herhangi bir ihtar yapmaya gerek olmaksızın ana tutar üzerinden % 7 faiz işletme hakkına sahip bulunmaktayız. Kabul edilen çek, senet yada bonolar çözülmelerinden sonra ödeme olarak kabul edilirler. Ödeme koşullarına riayet edilmemesi yada sözleşmenin imza edilmesinden sonra müşterinin kredibilitesini olumsuz etkileyecek bilgilerin tarafımıza ulaşması halinde tüm alacaklarımız muaccel hale gelebilir yada böyle bir halde sözleşme tarafımızca feshedilebilir. Tanımadığımız müşterilere yapılacak teslimatlarda yada küçük çaplı siparişlerde yada tarafımızca önemli addedilen bir nedenden ötürü teslimat ödemenin yapılmasını takiben yapılır yada malın bizden teslim alınacak olması halinde nakit ödeme talebinde bulunulabilir.
   
 6. Mülkiyet hakkı
  Müşteri tarafından ödemenin tamamı yapılıncaya kadar ürün bizim mülkiyetimizde kalacaktır. Malın mülkiyetinin tarafımızda saklı olması kaydıyla yapılan teslimatlarda müşteri üçüncü şahısların mala müdahalesini derhal bildirmekle mükelleftir. Teslim edilen malın yada bu maldan üretilen eşyanın müşteri tarafından tekrar satılması yada arazinin en önemli unsurlarını teşkil edecek şekilde üçüncü bir şahsın arazisi üzerine kurulması halinde, müşterinin kendi yaptığı satıştan ve kurulumdan üçüncü şahıslar nezdinde doğan alacakları ve yan hakları tarafımıza geçecektir. Böylesi hallerde feragat beyanına gerek duyulmaz. Mülkiyetin saklı olması ile ilgili haklar müşterinin tüm ödemeleri yapmasına kadar geçerli kalacaktır.
   
 7. Farklılıklar
  Yukarıdaki koşullarda yapılacak değişiklikler yazılı olmaları halinde geçerlilik kazanacaktır. Sözlü yada telefonla yapılan anlaşmalar sadece yazılı olarak teyit edilmeleri halinde geçerli olacaktır. Müşterinin yukarıdaki koşullarla çelişen koşulları kabul edilmez. İşbu sevkiyat ve ödeme koşullarının münferit maddelerinin geçerli yasalara aykırılık arz etmesi halinde diğer maddeler geçerliliğini koruyacaktır.
   
 8. Yetkili Mahkeme ve Son Madde
  Çek ve senet işleri de dahil olmak üzere, müşterinin tüccar olması halinde yada sivil mahkeme usulü madde hükümlerinin söz konusu olması halinde yetkili Istanbul mahkemeleridir. Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda, yurt içindeki yerli ticaret ilişkilerinde olduğu gibi sadece Türkiye Cumhuriyeti yasaları geçerlidir. İşbu sevkıyat ve ödeme koşullarının münferit hükümlerinin geçersiz olması, diğer maddelerin geçersizliği anlamına gelmez.

 

Ayrıntılı bilgiler

LIPROTEC broşürünü indir

PDF formatında broşür